Journal archive for Google Scholar Robot!

Journal of Geomatics Science and Technology

نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداریVolume 8, Number 2 (2018-12)


An Integrated Method for Covering Holes in Wireless Sensor Networks
ارائه یک روش ترکیبی به منظور پوشش حفره های ایجاد شده در شبکه حسگر بی سیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Effect of the Iranian Ground Gravity Data on Local Geoid Determination
بررسی تأثیر رزولوشن داده‌های گرانی زمینی ایران در تعیین ژئوئید محلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Bias Correction Method for Replacing Ground Control Points in the Extracted DSM from Cartosat-1 Stereo Images
ارائه روشی برای جایگزینی نقاط کنترل زمینی در بهبود مدل های ارتفاعی حاصل از تصاویر استرئو Cartosat-1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of a Signal Processing Algorithm in a Ground-Based SAR System in Simulated Environment
بررسی عملکرد یک الگوریتم پردازش سیگنال در یک سیستم رادار زمینی با روزنه ترکیبی در محیط شبیه سازی شده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting Spatial Strategies for Agent-Based Task Allocation in Disaster Environments
ارائه استراتژی های مکانی برای تخصیص وظایف گروه های عامل مبنا در محیط های بحران زده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Capability of Non-Linear Regressions for PM10 Estimation and Spatial Mapping Using Remote Sensing Images and Ground Measurements
استفاده از رگرسیون های غیرخطی در برآورد غلظت و تولید نقشه پراکندگی ذرات معلق کوچکتر از 10 میکرون با استفاده از تصاویر سنجش از دور و اندازه گیری های زمینی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Hybrid Method for Constrained Optimization of the Spatial Arrangement of Urban Land Uses to Reduce the Inconsistency
ارائه یک روش ترکیبی برای بهینه سازی مکانی مقید کاربری های شهری با هدف کاهش ناسازگاری بین آنها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Winter Wheat Classification by Multi-Temporal Optimized Image Analysis Based on Random Forest Algorithm
طبقه‌بندی گندم زمستانه با استفاده از آنالیز تصاویر بهینه چند زمانی مبتنی بر الگوریتم جنگل تصادفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperspectral Anomaly Detection Based on Sparse Coding Using Sliding Windows
آشکارسازی ناهنجاری ها در تصاویر ابرطیفی بر پایه کدگذاری تنک و پنجره های محلی متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Increasing the Density of Airborne LiDAR Point Cloud by Full Waveform Analysis
افزایش تراکم ابر نقاط لایدار هوابرد با استفاده از آنالیز موج پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of 2D Transformation Models for Satellite Image Registration
ارزیابی مدل‌های تبدیل دو بعدی در هم‌ مرجع‌ سازی تصاویر استریو ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feature Selection Based on Combination of Minimal Redundancy-Maximal Relevance and Genetic Algorithm for Alassification of Fused Optical and SAR Images
انتخاب ویژگی برمبنای ترکیب روش حداقل افزونگی-حداکثر ارتباط و الگوریتم ژنتیک جهت طبقه بندی تصویر تلفیقی اپتیکی و رادار با روزنه مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Output of Generalization of Road Networks Based on Spatial Similarity Relations Using Matching Techniques
ارزیابی مبتنی بر روابط تشابه مکانی خروجی جنرالیزاسیون شبکه های راه با استفاده از تکنیک تناظریابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Building Detection in Urban Areas from High-Resolution Remote Sensing Images Using the Developed AdaBoost Method and High-Level (Quasi-Deep) Features
شناسایی ساختمان در مناطق شهری در تصاویر با قدرت تفکیک بالای سنجش‌ازدوری با استفاده از روش آدابوست توسعه ‌یافته و ویژگی‌های سطح بالا (شبه عمیق)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enhanced Tree-Based Multiple Classifier Systems for Cropland Classification from Optical and Full-Polarimetric Radar Images
سیستم های طبقه بندی کننده ی چندگانه ی نوین درختی به منظور طبقه بندی زمین های کشاورزی از تصاویر نوری و راداری تمام قطبیده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Agricultural Crop Monitoring Using Polarimetric Interferometric Synthetic Aperture Radar Images
پایش محصولات زراعی با استفاده از تصاویر پلاریمتریک اینترفرومتریک سار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 8, Number 1 (2018-9)


Monitoring and Estimating Flood Damages by Object-Oriented Change Detection of Optical and Radar Earth Observations
پایش و برآورد خسارات ناشی از سیل به کمک آشکارسازی تغییرات شی گراء و تلفیق تصاویر راداری و نوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Classification of Aerial Visible-Thermal Data Based on Deep Learning Models
طبقه‌بندی اطلاعات سنجنده‌های مرئی-حرارتی هوایی مبتنی بر مدل‌های یادگیری ژرف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The IGS Products for Meteorological Applications in GPS System
قابلیت محصولات مداری سرویس IGS برای کاربردهای هواشناسی سامانه GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and Evaluation of a Noise Reduction Algorithm for Improvement of Hypserspectral Image Classification
توسعه و ارزیابی یک الگوریتم کاهش نوفه به منظور بهبود کارایی و دقت طبقه بندی تصاویر ابرطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Road Detection in Urban Areas Using High-Resolution Satellite Images and Lidar Data Based on Fuzzy Nearest-Neighbor Classification and Optimal Features
تشخیص شبکه راه‌ها در مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا و داده‌های لایدار بر اساس طبقه بندی نزدیکترین همسایگی فازی و توصیفگرهای بهینه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Calibrating Fuzzy-Cellular Automata Model of Urban Expansion Using Genetic Algorithm
واسنجی مدل اتوماسیون سلولی فازی رشد شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Recognition of the Components of Measuring the Amount of Depletion Deteioration in Qazvin City Using Fuzzy Logic and Integrating Multi-Criteria Decision Making Models and GIS
بازشناسی مؤلفه های سنجش میزان فرسودگی شهر قزوین با بهره گیری از منطق فازی و تلفیق مدل های تصمیم گیری چند معیاره و GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing Object Based Method for Classifying Forest Regions Using POLSAR and Hyper-Spectral Images
ارائه روشی شیء‌مبنا جهت طبقه‌بندی مناطق جنگلی با استفاده از تصاویر پلاریمتری رادار و ابرطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of VGI Data Quality from Fitness for Use Perspective in Accident Management, Case Study: Routing and Navigation
بررسی کیفیت داده های مکانی مردم گستر در مدیرت حوادث از منظر برازندگی استفاده، مطالعه موردی: مسیریابی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improves the Accuracy of Indoors Positioning Using a Wireless Network
بهبود دقت تعیین موقعیت در مکان‌های سرپوشیده با استفاده از شبکه بی‌سیم با روش اثر مکانی محل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Land use Changes by Integrated use of Markov Chain Model, Cellular Automata Model, and Multiple Criteria Decision Making in Talar Watershed
مدلسازی تغییرات کاربری زمین با استفاده از مدل مارکوف-اتوماتای سلولی و تصمیم‌گیری چند معیاره در حوضه آبخیز تالار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Object Extraction from Urban Area based on Simultaneously Use of RADAR, Multispectral and LiDAR Data
استخراج عوارض از مناطق شهری براساس استفاده همزمان داده های راداری، چندطیفی و لیدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correction of Tropospheric Delay Effects in Radar Interferometry Using a Weather Research and Forecast Model (WRF)
تصحیح اثر تروپسفری در تداخل سنجی راداری با استفاده از مدل مدل تحقیقاتی و پیش بینی آب و هوا (WRF)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Change Detection Analysis of the Difference Image Using Gaussian Mixture Model and Markov Random Fields
آنالیز خودکار آشکارسازی تغییرات بر مبنای تصویر اختلاف با استفاده از ترکیب مدل آمیخته‌ی گاوسی و میدان‌های تصادفی مارکوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing a Ubiquitous Data Model in Order to Extract Spatial Relations
ارائه ی یک مدل داده ی فراگستر به منظور استخراج روابط مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Satellite Gravimetric Data for Optimizing the Performance of a Simple Hydrological Model via Multi-Objective Evolutionary Algorithms
بهبود عملکرد یک مدل هیدرولوژی ساده با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی چند هدفه و داده های گرانی سنجی ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 4 (2018-6)


A GIS-based Comparative Study of Statistical Methods for Timeworn Urban Texture Susceptibility Mapping in Bandar Abbas city, Iran
مطالعه حساسیت بافت فرسوده شهری با استفاده ازمقایسه روشهای آماری و GIS (منطقه مورد مطالعه: شهر بندرعباس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Selection of Color Constancy Algorithms for Enhancement of Object Detecting in Shadow Area of Remote Sensing Images by Fuzzy Rule-based Reasoning
انتخاب خودکار الگوریتم ثبات رنگ با استفاده از منطق فازی جهت بارزسازی عوارض قرارگرفته در مناطق سایه از تصاویر سنجش‌ازدوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Green Canopy Cover of Marjan Rangelands, Boroujen During Growing Season Using Spectral Indices of OLI Sensor
مدل سازی تاج پوشش سبز گیاهی مرتع مرجن طی فصل رویش با استفاده از پارامترهای طیفی سنجنده OLI
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determining the Optimal Boundaries of Alpha-entropy Classification Zone for Dual Circular Polarimetric Data Using the Concept of Maximum Similarity
تعیین مرزهای بهینه برای نواحی طبقه بندی آلفا انتروپی داده پلاریمتری فشرده دو دایروی با استفاده از مفهوم حداکثر مشابهت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Evaluation of Modeling and Surface Simplification Methods for 3D Building Reconstruction from Dense Point Cloud
ارزیابی روش های مدل سازی و ساده سازی سطح به منظور تولید مدل سه بعدی ساختمان با استفاده از ابر نقاط متراکم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

ESTARFM Model for Fusion of LST Products of MODIS and ASTER Sensors to Retrieve the High Resolution Land Surface Temperature Map
استفاده از مدل ESTARFM برای ادغام محصولات دمایی سنجنده های ASTER و MODIS به منظور تهیه نقشه دمای سطح زمین با توان تفکیک مکانی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Characterization of Social Land use in Urban Environments Based on the Semantic Dimension of Location Based Social Networks’ Data
تعیین کاربری اجتماعی در محیط‌های شهری بر مبنای بعد معنایی داده‌های شبکه‌های اجتماعی مکان‌مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Growth Modeling and Prediction using Logistic Regression and Markov Chain in Sari
مدل‌سازی و پیش‌بینی رشد فیزیکی شهر ساری با استفاده از رگرسیون لجستیک و زنجیره مارکف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Baseline Approach for Modeling Land use Change
توسعه یک راهکار عامل مبنا برای مدل سازی تغییرات کاربری اراضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Mobile Recommender System and Tour Planner for Individual Tourists
توسعه یک سامانه همراه توصیه گر و برنامه ریزی مسیر برای گردشگرهای انفرادی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Matching of Polygon Objects Based on Geometric Measures in a Multi-scale Dataset
تناظریابی عوارض چندضلعی بر اساس معیار‌های هندسی در مجموعه داده‌های چند‌مقیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multiple Fuzzy Classifier System for Fusion of Hyperspectral and LiDAR Data
ارائه یک سیستم طبقه بندی کننده چندگانه فازی برای ادغام داده های فراطیفی و لیدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Examining the Relationship between Criteria Ranges and Weights in Spatial Multicriteria Decision Analyses
بررسی ارتباط وزن دهی و بازه تغییرات مقادیر معیارها در تصمیم گیری های مکانی چند معیاره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Shadow Geothermal Energy Detection using Integrating of Temperature Anomalies and SEBAL Algorithm
شناسایی مناطق مستعد زمین گرمایی سطحی با ترکیب دمای سطح و فلوهای انرژی حاصل از روش سبال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Displacement Monitoring of Large Scale Structures with UAV Photogrammetry
جابجایی سنجی سازه های بزرگ با استفاده از فتوگرامتری پهپاد مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volunteered Spatial Data Infrastructure (VSDI) to Develop Collaboration System in Transportation
توسعه سیستم مشارکتی در حمل‌ونقل جاده ای براساس مدل زیرساخت داده مکانی داوطلبانه (VSDI)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 3 (2018-2)


An Integrated Framework based on Cloud Computing for Map Matching Analysis of Floating Car Data
توسعه یک چارچوبی مبتنی بر رایانش ابری برای تحلیل انطباق نقشه داده‌های خودروهای شناور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Normalizing Satellite Images-Derived Land Surface Temperature Relative to Environmental Parameters Based on the Soil and Vegetation Energy Balance Equations
نرمال سازی دمای سطح بدست آمده از تصاویر ماهواره ای نسبت به پارامترهای محیطی با اساس معادلات بیلان انرژی خاک و پوشش گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi Objective Optimization of Urban Land Use Allocation Using Meta-heuristic Algorithms and Spatial Metrics
بهینه سازی چندهدفه تخصیص کاربری اراضی شهری به وسیله ی الگوریتم‌های فرا ابتکاری و شاخص‌های مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an Intelligent Optical Scanner with Capability of Feature Preserving Point Cloud Simplification
توسعه یک اسکنر نوری هوشمند در برداشت تطبیقی ابر نقاط متناسب با میزان جزئیات عوارض سطح
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Crowd-Source Mapping of Geographic Information Resources by Volunteer Users of Mobile Devices for the Purpose of Emergency Responses
انبوه سپاری منابع اطلاعات جغرافیایی توسط کاربران داوطلب وسایل همراه با هدف امدادرسانی سریع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of an Urban Public Service Site Selection Tool Using Spatial Group Decision Making and Geo-Social Network (Case Study: Site Selection of Shopping Centers)
توسعه مکانیابی مراکز خدمات عمومی با استفاده از روش تصمیم‌گیری گروهی مکانی و بکارگیری شبکه اجتماعی مکان مبنا، مطالعه موردی: مکانیابی مراکزتجاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Building Extraction and Modeling Using LiDAR Point Clouds Imaging on Two-Dimensional Surface
استخراج و مدلسازی ساختمان با استفاده از تصویرسازی ابر نقاط لیدار در صفحات دوبعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Efficiency of Radiosonde and ERA-Interim Meteorological Data in Precise Point Positioning Tropospheric Delay Correction Using Three Dimensional Ray Tracing Method
مقایسه میزان کارآیی داده های هواشناسی رادیوسوند و ERA-Interim جهت تصحیح تروپوسفری در تعیین موقعیت مطلق دقیق با بکارگیری روش ردیابی اشعه سه بعدی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Combination of GPS and Satellite Altimetry Observations for Local Ionosphere Modeling Over Iran
تلفیق مشاهدات GPS و ارتفاع سنجی ماهواره ای به منظور مدلسازی محلی یونسفر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantifying the Degree-of-Freedom, Degree-of-Sprawl and Degree-of-Goodness of Urban Growth Tehran and Factors Affecting it Using Remote Sensing and Statistical Analyzes
بررسی درجه ی آزادی، پراکندگی و خوب بودن رشد شهری تهران و عوامل تأثیرگذار بر آن با استفاده از سنجش از دور و تحلیل های آماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Global and Local Change Detection Using K-Means Clustering Improved by Particle Swarm Optimization
شناسایی تغییرات محلی و سراسری در تصاویر اپتیک با استفاده از خوشه بندی K-Means بهینه شده با الگوریتم ازدحام ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation and Comparison of Performance of Fixed and Adaptive Kernels in Geographically Weighted Regression for Modeling Leptospirosis in Gilan
ارزیابی و مقایسه کارایی کرنل های ثابت و انطباقی در رگرسیون وزندار جغرافیایی برای مدلسازی بیماری لپتوسپیروز در استان گیلان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ranking and Determining Change-Prone Urban Land-Uses by Fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis
اولویت‌بندی و تعیین کاربری های مستعد تغییر در پلاک های شهری با استفاده از تصمیم‌گیری چندمعیاره فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Accuracy Evaluation and Analysis of a Localized Geometric Transformation Approach for Two Dimensional Landslide Displacement Measurements Using IRS P5 Satellite Images
ارزیابی دقت و بررسی روش تبدیل قطاعی در تعیین جابجایی دو بعدی نقاط ناشی از رانش زمین با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای (IRS P5)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment Methods SPS, RLS And MP In The Calibration MEMS_IMU
ارزیابی روش‌های SPS، RLS و MP در کالیبراسیون MEMS_IMU
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Reliable Image Matching Based On Hessian-Affine Detector and MROGH Descriptor
تناظریابی پایدار بر مبنای عوارض Hessian-Affine و توصیفگر MROGH
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 2 (2017-12)


Devloping a Recommander Location Algorithm Utilizing Temporal Influence, Geographical Influence and Social Influence
توسعه الگوریتم توصیه گر مکان احتمالاتی بر اساس دسته‌بندی مکان در شبکه‌های اجتماعی مکان‌مبنا مبتنی بر تأثیر زمانی، تأثیر مکانی و تأثیر روابط اجتماعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Model for Forecasting Recovery Period of the Urmia Lake Water Level and Assessment of Spatiotemporal Changes of its Stabilization Using Remote Sensing
ارائه مدلی برای پیش بینی دوره بهبود وضعیت سطح آب دریاچه ارومیه و ارزیابی تغییرات زمانی- مکانی دوره تثبیت آن با استفاده از سنجش از دور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Textural Features in Frame Subtraction Method to Remove Car Shadows
استفاده از ویژگی های بافتی در تکنیک تفاضل فریم جهت حذف سایه در تصاویر اخذ شده از خودروها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presented a New Algorithm for Network Design and Path Planning it Captures Drone Modeling Purposes Archaeological Sites
ارائه الگوریتمی جدید برای طراحی شبکه تصویر برداری با پهپاد و مسیریابی آن با اهداف مدلسازی محوطه‌های باستانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a Split Window Model to Retrieve Land Surface Temperature Map from Thermal Hyperspectral Images
توسعه یک مدل پنجره مجزا به منظور تهیه نقشه دمای سطح زمین از تصاویر فراطیفی حرارتی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing an Analytical Model based on Spatial Statistics for Analyzing Rainfall in the Catchment Area of Lake Urmia
توسعه راهکاری مکانمند به منظور تحلیل بارش در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بر مبنای آمار فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fusion of Synthetic Aperture Radar Data and Optic Images based on Curvelet Transform
تلفیق تصاویر رادار با روزنه مجازی و اپتیک با استفاده از تبدیل کرولت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fusion of Similarity and Distance based Methods for Landcover Change Detection using Hyperpsectral Imagey
تلفیق روش‌های فاصله و شباهت مبنا به‌منظور آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی در تصاویر فراطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ionosphere Tomography using Minimization of Objective Functions Method and Neural Networks over Iran
توموگرافی یونوسفر بکمک روش کمینه‌سازی توابع هدف و شبکه‌های عصبی مصنوعی در منطقه ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detection and Documentation of Kariz based on the Fusion of Aerial and Spacial Images
آشکارسازی و مستندنگاری رشته قنات برپایه ادغام تصاویر هوایی و فضایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Precipitation Prediction Using Real Time GNSS Estimated Precipitable Water Vapor
بررسی امکان پیش بینی بارش با برآورد بخارآب تعلیق پذیر از مشاهدات GNSS به روش تعیین موقعیت مطلق دقیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Automated Method for Visual Camouflage of Targets with their Background using Greedy Algorithm
روشی خودکار جهت همگون سازی بصری اهداف با پس زمینه با استفاده از الگوریتم حریصانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Uncertainty Management using Interval Mathematics and Granular Computing in Seismic Vulnerability Assessment
مدیریت عدم قطعیت با استفاده از ریاضیات بازه ای و محاسبات دانه ای در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hyperspectral Images Classification using Gaussian Mixture Model and Gibbs Sampler Algorithm
طبقه بندی تصاویر فراطیفی با استفاده از مدل آمیخته ی گاوسی و الگوریتم نمونه گیر گیبز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Method for Detection of the Suspected Bit_Flip Noise Affected Pixels in Landsat Images
ارائه روشی برای شناسایی پیکسل‌های مشکوک به وجود نوفه تغییر بیت در تصاویر ماهواره لندست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3D Semantic Labeling using Region Growing Segmentation Based on Structural and Geometric Attributes
برچسب‌گذاری معنایی سه‌بعدی ابرنقاط براساس قطعه‌بندی گسترش ناحیه و توصیفگرهای هندسی و ساختاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 7, Number 1 (2017-9)


A Novel Method Based on the Multiple Kernel Learning Algorithms for Crop Mapping using Multivariate Satellite Image Time-Series
ارائه روشی نوین بر پایه الگوریتم های یادگیری چندکرنلی برای طبقه بندی محصولات کشاورزی با استفاده از سری های زمانی چند متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feature-Based Change Detection of Urban Areas using Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm
آشکارسازی ویژگی‌مبنای تغییرات مناطق شهری با استفاده از الگوریتم‌های بهینه‌سازی ازدحام ذرات و ژنتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Resolution Enhancement of Thermal Bands in Multi-Spectral Images Using Contourlet Method
بهبود توان تفکیک مکانی باندهای حرارتی در تصاویر چند طیفی با استفاده از روش کانتورلت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Detecting and Tracking Moving Objects in Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) Images
آشکارسازی و ردیابی اهداف متحرک در تصاویر پرنده‌های بدون سرنشین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Dust Storm on Optical and Radiative Properties of Aerosols Over Middle East
اثر طوفان گردوغباری بر روی خصوصیات اپتیکی و تابشی هواویزها در منطقه خاورمیانه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Performance of the Ensemble Learning Methods using the Feature Selection Method Approach, for the Integration of Reflective and Thermal Classifiers to Identify the Cloud, Cirrus Clouds and Cnow/Ice in MODIS Satellite Images
بررسی عملکرد روش های یادگیری جمعی با توجه به روش انتخاب ویژگی، به منظور ادغام طبقه بندی کننده های انعکاسی و حرارتی با هدف شناسایی ابر، ابر سیروس و برف/یخ در تصاویر مادیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Urban Vertical and Horizontal Growth using Vector Cellular Automata
مدلسازی توسعه افقی و عمودی شهری با استفاده از اتوماسیون سلولی برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regional Gravity Field Modelling using Adjausted Spherical Cap Harmonic Analysis
مدلسازی میدان ثقل منطقه‌ای با استفاده از آنالیز هارمونیک کلاهک کروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Efficiency of Multi-layer Artificial Neural Network with PSO Training Algorithm in Ionosphere Time Series Modeling
ارزیابی کارائی شبکه عصبی چند لایه MLP-ANN با الگوریتم آموزش PSO در مدل‌سازی سری زمانی محتوای الکترون کلی لایه یونسفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing Multi-Agent Reinforcement Learning in Adaptive Traffic Signal Control
توسعه سامانه‌های چند عامله و یادگیری تقویتی در کنترل هوشمند چراغ‌های راهنمایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Development of a Web Based Application for Location Based, Semantic Search and Retrieval
طراحی و توسعه سامانه تحت وب برای جستجو و بازیابی مکانی - معنایی اطلاعات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Interferometric Processing Time Series COSMO-SkyMed Pictures to Calculate Subsidence Rate of the Ground and Underground Structures
پردازش سری زمانی تداخل سنجی تصاویر راداری COSMO-SkyMed به منظور محاسبه نرخ فرونشست در محدوده سازه های زمینی و زیرزمینی در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improved SVM Based Method for Asthmatic Patient Monitoring in Ubiquitous Health GIS
بهبود روش طبقه بندی ماشین بردار پشتیبان در سیستم های اطلاعات مکانی فراگستر جهت پایش بیماران آسمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Growth Modeling using Integrated Cellular Automata and Gravitational Search Algorithm (Case Study: Shiraz City, Iran)
مدل سازی توسعه شهری با استفاده از مدل تلفیقی خودکاره سلولی و الگوریتم جستجوی گرانشی (منطقه مورد مطالعه: شهر شیراز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Identification and Ranking Regions of Interest based on Volunteer-Employed Photography and Geo-tagged Photos
شناسایی و رتبه بندی مکان های مورد علاقه مبتنی بر روش عکاسی داوطلبانه- نهاد و تحلیل تصاویر مکانی مردم گستر (مطالعه موردی منطقه 6 تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Recognition of Coded Targets Using Feature Based Matching Algorithms in a Ubiquitous GIS
بازشناسی خودکار تارگت های کددار با استفاده از الگوریتم های تناظریابی مبتنی بر عارضه در GIS فراگستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 4 (2017-6)


Finding Shortest Path in a Network by Using Cuckoo Optimization Algorithm and GIS
یافتن کوتاهترین مسیر شبکه با استفاده از الگوریتم بهینه سازی فاخته در سیستم اطلاعات مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mapping Alteration Zones using Gaussian Mixture Model and Spectral Angle Mapper
نگاشت مناطق آلتراسیون با استفاده از مدل آمیخته ی گاوسی و نقشه بردار زاویه طیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tags Extraction from Spatial Documents by Search Engines
استخراج نشانه ها از اسناد مکانی در موتورهای جستجو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Landslide Hazard Zoning in the Siminehrood Catchment of Bookan Area by Combining Statistical Models, the Analytic Hierarchy Process and GIS
پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوضه آبریز سیمینه رود بوکان با تلفیق مدلهای آماری، فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سامانه اطلاعات مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Optimization of Pick up and Delivery Problem of Postal Service between the Centers by Capacitated Vehicles based on Metahuristic Algorithms
بهینه سازی مسئله دریافت و تحویل محموله های پستی بین مراکز توسط وسایل نقلیه ظرفیت دار با استفاده از الگوریتم های فرا ابتکاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regional Assimilation of International Reference Ionosphere Model using GPS Observations
داده‌ گواری منطق ه‌ای مدل یونسفر مرجع بین‌ المللی با استفاده از مشاهدات سیستم تعیین موقعیت جهانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Anisotropic Covariance Model Applied for the Computation of Surface Deformation using Least Squares Collocation, Case Study: Kenai Peninsula
استفاده از مدل کوواریانس ناهمسانگرد به‌منظور محاسبه تغییر شکل پوسته با استفاده از کولوکیشن کمترین مربعات، مطالعه موردی: شبه‌جزیره کنای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatio-Temporal Prediction of Monthly Rainfall using Deep Neural Network: A Case Study in North-west Iran
پیش‌بینی مکانی- زمانی بارش ماهانه‌ با استفاده از شبکه‌ی باور عمیق (مورد مطالعاتی: منطقه شمال غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Industrial Waste Disposal Site Selection using Fuzzy-AHP Model in Salafchegan Special Economic Zone
مکان ‌یابی محل ‌های دفع زائدات صنعتی با استفاده از مدل Fuzzy-AHP در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Potency of City Crossovers Network with the Approach of Crisis Managing by using GIS
ارزیابی توان شبکه معابر شهری و طراحی مناسب ترین شبکه هندسی معابر با رویکرد مدیریت بحران با استفاده از GIS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Spatial Spread of Epidemic Diseases using Agent-based Simulation (Case Study: Seasonal Influenza)
مدل سازی گسترش مکانی بیماری های همه گیر با استفاده از شبیه سازی عامل مبنا (مطالعه موردی: آنفلوآنزای فصلی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a Method for Detecting Urban Growth using Spectral- Spatial Variation Indicators and Remote Sensing Data
ارائه ی روشی جهت شناسایی تغییرات شهری با استفاده از شاخص های تغییرات طیفی - مکانی و داده های سنجش از دوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluate the Quality of Urban Life based on the Spatial and Census Data
ارزیابی کیفیت زندگی شهری مبتنی بر داده های آماری و مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geometric Deformation Analysis of the Earth’s Crust using GPS Observation and Non-linear Finite Element Method based on C1 Bezier Cubic Interpolation
آنالیز هندسی تغییر شکل، با استفاده از تلفیق مشاهدات GPS و روش المان محدود غیر خطی بر مبنای درونیابی پیوسته بزیر کوبیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Seismic Patterns using Fuzzy Clustering Algorithms Optimized by Particle Swarm Optimization
استخراج الگوهای لرزه‌ای با استفاده از خوشه‌بندی فازی بهینه شده با الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quality of Spatial Interpolation Services Assessment for Development of Air Pollution Monitoring Systems Based on the Internet of Things
ارزیابی کیفیت سرویس های درون یابی مکانی در توسعه ی سامانه های پایش آلودگی هوا بر مبنای اینترنت اشیاء
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 3 (2017-3)


Evaluation of the Textural Statistics of the Gray Level Co-Occurrence Matrix Performance for Change Detection
ارزیابی عملکرد آماره های بافتی ماتریس رخداد همزمان در شناسایی تغییرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Effect of Offset Detection and Elimination in Iran Permanent GPS Network Noise Analysis
اثر شناسائی و حذف آفست در آنالیز نویز شبکه GPS دائمی ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement of Geometric-Based Roads Matching on Multi-Scale Data Structures
بهبود تناظریابی گذرگاههای درون شهری بر اساس هندسه عوارض در ساختار داده های چندمقیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multi-Criteria Evaluation of Walkability Potential in Urban Areas
ارزیابی چندمعیاره ی شاخص های شهرسازی در معابر از دیدگاه پتانسیل پیاده روی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Waste Source Separation in 22 Districts of Tehran Using GIS
بررسی تفکیک و جداسازی پسماند در مناطق 22گانه شهر تهران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using a Human Mobility Pattern Prediction Model to Estimate Trip Distribution Matrix
استفاده از یک مدل پیش‌بینی الگوی حرکتی شهری در برآورد ماتریس توزیع سفر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

GIS-Based Wind Energy Potential and Resources Assessment and Wind Farm Selection in Damghan County- Northeast- Iran
ارزیابی منابع و پتانسیل سنجی انرژی بادی به منظور تعیین اولویت های مکانی احداث نیروگاه های بادی در شهرستان دامغان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Hybrid Regularization Method in Ionospheric Tomographic Modeling in Iran
کاربرد پایدارسازی بروش هیبرید در بازسازی توموگرافی چگالی الکترونی یونوسفر در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Geospatial Information System (GIS) to Determine the Capacity of Iran Railway Networks
تعیین ظرفیت شبکه ریلی ایران با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Monitoring and Forecasting of Height and Area Variations on Urmia Lake Based on Markov Chain Monte Carlo Time Series Analysis
پایش و پیش بینی تغییرات ارتفاعی و سطحی دریاچه ارومیه مبتنی بر تحلیل سری زمانی زنجیره مارکوف مونت کارلو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 2 (2016-12)


Representation of 3D City Models Based on Two Interactive Approaches in Mobile Devices
نمایش عوارض سه بعدی شهری با دو رویکرد تعاملی در دستگاه های همراه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of Hazardous Drought of Ilam Province Forests using Landsat Satellite Images
بررسی خشکیدگی مخاطره آمیز درختان جنگلی استان ایلام با استفاده از تصاویر ماهواره لندست
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Environment Unsupervised Change Detection using Change Point Analysis in SAR Images
آشکارسازی بدون نظارت تغییرات محیطی با استفاده از آنالیز نقطه‏‌ی تغییر در تصاویر قطبیده راداری با روزنه مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Vertical Accuracy Assessment of SRTM and GDEM Open Source Digital Elevation Models and Error Propagation for Slope and Aspect Maps
ارزیابی و مقایسه دقت مدل‌های ارتفاعی رقومی آزاد GDEM و SRTM و بررسی نحوه انتشار خطاها به نقشه شیب و جهت شیب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Predictive Map of Spatio-Temporal Distribution of Leptospirosis Using Geographical Weighted Regression and Multilayer Perceptron Neural Network Methods
پیش بینی مکانی-زمانی مناطق پرخطر بیماری لپتوسپیروز با استفاده از روش های رگرسیون وزندار جغرافیایی و شبکه عصبی پرسپترون چندلایه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change Detection in Polarimetric SAR Images Based on Improved Watershed Algorithm
تشخیص تغییرات در تصاویر پلاریمتری SAR براساس الگوریتم بهبود یافته آب پخشان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Unique Solution to Two Classic Gravimetry Inverse Problems for Simultaneously Doing ‘Local Gravity Field Modeling’ and ‘Earth’s Mass-Density Determination’, a Case Study of the Coastal Fars of Iran
مدلسازی توأم میدان ثقل و توزیع دانسیته جرمی بر روی سطح زمین با استفاده از تلفیق دو نوع مسائل معکوس گراویمتری ژئودزی و ژئوفیزیک: مطالعه موردی منطقه فارس ساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Fusion of Pixel-Based and Object-Based Analysis in Order to Buildings and Trees Detection in Urban Area From LiDAR and Optic Data
تلفیق آنالیزهای شیءگرا و پیکسل مبنا به‌منظور شناسایی درختان و ساختمان‌ها در مناطق شهری از داده‌های لایدار و نوری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

On Gravity Gradient Tensor Determination Using Finite-Difference Method and Land-Based Gravity Data: A Case Study of Coastal Fars of Iran
برآورد تانسور گرادیان گرانی بر سطح زمین با استفاده از روش تفاضل محدود و تلفیق داده های جاذبی زمینی با مدل های ژئوپتانسیل جهانی: مطالعه موردی در منطقه فارس ساحلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Validation Approach for OSM Roads Information without Using Authorized Information Based on the Other OSM Information
روشی برای اعتبارسنجی اطلاعات معابر در OSM بدون استفاده از اطلاعات مرجع و با استفاده از سایر اطلاعات OSM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 6, Number 1 (2016-10)


Comparing ANN and CART to Model Multiple Land Use Changes: A Case Study of Sari and Ghaem-Shahr Cities in Iran
مقایسه شبکه عصبی مصنوعی و درخت طبقه بندی و رگرسیون برای شبیه سازی تغییرات کاربری اراضی چند گانه، منطقه مورد مطالعه، ساری و قائم شهر، ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Real-Time Kinematic Network of Tehran, from Design to Application
شبکه تعیین موقعیت آنی کینماتیک تهران، از طراحی تا بهره برداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epipolar Resampling of High Resolution Satellite Stereo Images without Rational Polynomial Coefficients for Semi Global Matching
تولید تصاویر اپی‌پولار از تصاویر استریو ماهواره‌ای با توان تفکیک بالا برای الگوریتم تناظریابی شبه سراسری بدون استفاده از توابع رشنال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Combined Use of Both Derivative and Spectral Signature for Subpixel Mapping of Alteration Minerals (Study Area: Gonabad)
ترکیب اطلاعات طیف و مشتق منحنی طیفی به منظور آشکارسازی کانیهای دگرسانی هیدروترمال (منطقه مطالعاتی: گناباد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel IHS-GA Fusion Method Based on Enhancement Vegetated Area
ارائه روش ادغام تصاویر چند طیفی و پانکروماتیک IHS-GA مبتنی بر مناطق بهبودیافته گیاهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simulation of Informal Settlements Local Growth on the Basis of Shape and Size of Land Parcels
شبیه سازی رشد محلی سکونتگاههای غیر رسمی بر اساس شکل و اندازه قطعات زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presenting a Spatial Model For Real Estate Appraisal Based On Data-Driven Multi-Criteria Decision-Making Methods
ﺍﺭﺍﺋﻪ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮﺍی ﺍﺭﺯﺵ ﮔﺬﺍﺭی ﺍﻣﻼک ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺭﻭﺷﻬﺎی ﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﭼﻨﺪﻣﻌﻴﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ-ﻣﺤﻮﺭ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of CityGML Building Models in LOD4 Based on Voluntary Data of OSM Database
استخراج مدل CityGML ساختمان ها در سطح 4 جزئیات از اطلاعات پایگاه داده داوطلبانه OSM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Semantic Explicating of Spatial Data in Non-Relational Databases Case Study: Deteriorated Urban Environments
صریح سازی معانی ضمنی داده های مکانی در پایگاههای داده غیر رابطه ای، مطالعه موردی: بافت فرسوده شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Spatio-Temporal Topological Relationships
مدلسازی روابط توپولوژیک مکانی-زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Intra-Urban Movement Patterns Estimation Based on Location Based Social Networking Data
شناسایی الگوهای حرکتی درون‌شهری بر مبنای داده‌های شبکه‌های اجتماعی مکان مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Band Selection Method for Sub-Pixel Target Detection in Hyperspectral Images
ارائه روشی جهت انتخاب باند برای آشکارسازی نظارت شده اهداف زیر پیکسلی در تصاویر ابرطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Creation of Spatial Structured Trajectory Based on Stop and Move Model in Order to Semantic Enrichment
ایجاد خطوط سیر مکانی ساختار یافته بر اساس مدل توقف-حرکت به منظور غنی‌سازی معنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Web-Based Collaborative Spatioal Decsion Support System Based on User-Centered Spatial Alternatives (Case Study: Public Toilet of District #1 of Mashhad)
توسعه سامانه پشتیبان تصمیم گیری مکانی مشارکتی تحت وب مبتنی بر گزینه های مکانی کاربر محور (مطالعه موردی: مکان یابی سرویس های بهداشتی دائمی منطقه 1 شهر مشهد)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Optimized Feed-Forward Neural Network and Neighborhood Filter with Different Thresholds for Urban Expansion Simulation; a Case Study: Tehran
مدل سازی و پیش بینی گسترش شهری بر اساس شبکه عصبی پیش خورانده بهینه شده و فیلتر همسایگی با حدود آستانه مختلف؛ منطقه مورد مطالعه: شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Site Selection for Wind Power Plants Using ANP-OWA Model (Case Study of Zanjan Province, Iran)
مکان‌یابی نیروگاه‌های بادی با استفاده از مدل ANP-OWA (مطالعه موردی: استان زنجان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Improved Algorithm for Reconstruction of SAR Quad Polarisation Data from Dual Circular Polarisation Data
ارائه روشی نوین برای بهبود دقت بازسازی داده حالت پلاریمتری کامل از روی داده حالت پلاریمتری دو دایروی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gravity Data Inversion Using Simulated Annealing Method (Case Study: Aman Abad Region-Arak City)
وارون سازی داده‌های گرانی به کمک روش تبرید شبیهسازی شده (مطالعه موردی-منطقه امان آباد اراک)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Presentation of a Geoportal Based on Semantic Recommender Systems
ارائه ژئوپرتالی مبتنی بر سیستم‌های توصیه گر معنایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing a Conceptual Model to Improve the Quality of Storage of Volunteered Geographic Information: In the Field of "Fitness-for-Use" Indicator
ارائه یک مدل مفهومی، برای بهبود کیفیت ذخیره‌سازی داده‌های جغرافیایی داوطلبانه، در زمینه تناسب داده با هدف کاربر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Alternative Scaling Method for Cross-Validation of Land Surface Temperature from Remote Sensing Data: A Case Study of Fars Province
ارائه روشی برای ارزیابی دقت و اعتبارسنجی دمای سطح زمین حاصل از داده های سنجش از دور: مطالعه موردی استان فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 4 (2016-6)


Using a Hybrid Semantic Similarity Assessment Model to Resolve Semantic Heterogeneities in SDIs Case Study: Iranian Water and Wastewater Company
استفاده از یک مدل تلفیقی سنجش همانندی معنایی در رفع ناهمگونی معنایی زیرساخت داده مکانی(مطالعه موردی: شرکت آب و فاضلاب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a Novel Temporal Rout Finding Model for Marine Navigation with Respect to Depth and Weather Condition of Marine Environment
ارائه مدل مسیریابی دریایی زمانمند جهت بهینه‌سازی زمان سفر با درنظرگرفتن عوامل محیط ناوبری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Implementation of a Spatial Decision Support System for Land Use Suitability Assessment Based on Sugeno Integral and Imperialist Competitive Algorithm
ارائه یک مدل تصمیم‌گیری چند معیاره با استفاده از انتگرال ساجنو، نظریه‌ی بازی‌ها و الگوریتم رقابت استعماری برای ارزیابی درجه تناسب اراضی برای تاسیس نیروگاه بادی (مطالعه موردی: استان همدان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Role of Time in Spatial Analysis of Diseases in Tehran
نقش زمان در تحلیل مکانی بیماری ها در شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Building Map Updating Based on Active Contour Models
به هنگام سازی نقشه ساختمان ها مبتنی بر مدل های منحنی فعال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time Series Data Clustering Based on Differential Evolution Algorithm and Discrete Cosine Transform
ارائه ی یک روش خوشه بندی سری های زمانی بر مبنای الگوریتم تکاملی دیفرانسیلی و تبدیل کسینوسی گسسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Study on Crustal Deformation Analysis of the Alborz Region : GPS Versus Seismological Observations
مطالعه تغییر شکل هندسی پوسته زمین در منطقه البرز با استفاده از داده های GPS و مشاهدات لرزه نگاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geometric Calibration of SAR Images to Eliminate Earth’s Surface Topography Distortions
کالیبراسیون هندسی تصاویر SAR به منظور حذف خطاهای ناشی از توپوگرافی سطح زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Geoportal with Recommendation Capability
درگاه جستجوی منابع مکانی با توانایی توصیه‌گری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Improved NDVI-Based Multivariate Regression Method for LSE Estimation on LDCM Data
بهبود روش مبتنی بر شاخص گیاهی جهت برآورد گسیلمندی سطح با استفاده از آنالیز رگرسیون چند متغیره بر روی داده های لندست 8
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of GPS Time Series Over the Alborz Range
آنالیز سری‌های زمانی GPS منطقه البرز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Similarity Measurement of Trajectories Based on Contextual Data in Constrained Euclidean Space
اندازه گیری تشابه خطوط سیر مبتنی بر داده های بافتی در فضای اقلیدسی محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time Series Analysis of SAR Images Using Small Baseline Subset (SBAS) and Persistent Scatterer (PS) Approaches to Determining Subsidence Rate of Qazvin Plain
آنالیز سری زمانی تصاویر راداری با استفاده از روش های طول خط مبنای کوتاه (SBAS) و پراکنش کننده های دائمی (PS) در تعیین نرخ فرونشست دشت قزوین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Earth Surface Deformation Analysis in Iran using Novozhilov’s Mean Rotation Measure with Finite Element Approach
آنالیز تغییر شکل پوسته زمین در ایران با معیار دوران متوسط Novozhilov با استفاده از روش اجزای محدود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Groundwater Resources in Iran Using GRACE Gravity Satellite Data
ارزیابی منابع آب های زیرزمینی ایران با استفاده از داده های ماهواره ثقل سنجی GRACE
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Gravity-Field Recovery of the Earth Based on Sparse Approximation of Spherical Harmonic Coefficients Using Stabilized Orthogonal Matching Pursuit Algorithm
مدل‌سازی میدان‌گرانی زمین بر اساس تقریب تُنُک ضرایب هارمونیک‌های کروی با استفاده از الگوریتم پیگیری انطباقی قائم پایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

TEC Anomaly Detection before Strong Earthquake Using Artificial Neural Network
تشخیص آنامولی های TEC قبل از وقوع زلزله های بزرگ با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Iran Ionosphere Model Based on GPS Data Processing
ارزیابی مدل یونسفر ایران بر مبنای پردازش مشاهدات GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Single Kinect Data Fusion for 3-D Modeling of Human Body
تلفیق داده‌های تک سنجنده‌ی کینکت برای مدل‌سازی سه‌بعدی بدن انسان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing New Index to Object-Based Shadow Detection from High Resolution Satellite Images over Urban Area
توسعه روشی شئ گرا بر مبنای شاخص جدید برای آشکارسازی سایه ها در تصاویر ماهواره ای با توان تفکیک بالا از مناطق شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Long-Wavelength Gravitational Field via Satellite Altimetry
بهبود طول موجهای بلند میدان جاذبه زمین با استفاده از ارتفاع سنجی ماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 3 (2016-2)


Urban Air Pollution Pattern Mining Using an Extended Spatial Co-location Data Mining Method
الگوکاوی آلودگی هوای منطقه شهری با استفاده از مدل توسعه یافته روش داده کاوی هم مکان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Buildings Changes Detection in 1:2000 Map Using GeoEye1 Satellite Stereo Images
شناسایی تغییرات ساختمان‏های شهری در نقشه‏ های 1:2000 با استفاده از زوج تصاویر ماهواره‏ای GeoEye1
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Implementation of a System for Roads Occlusion Detection Using Fuzzy Logic and Support Vector Machine (Case Study: Bam Earthquake)
طراحی و پیاده سازی سیستمی جهت شناسایی انسداد راه‌ها با استفاده از منطق فازی و ماشین‌ بردار‌ پشتیبان (مطالعه موردی: زلزله بم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using NSGA-II for Multi-Objective Optimization Allocation of Urban Land Use in Order to Reduce Earthquake Vulnerability
بکارگیری الگوریتم NSGA-II در بهینه سازی چند هدفه تخصیص کاربریهای شهری به منظور کاهش آسیب پذیری زلزله
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Actor-Critic Reinforcement Learning Approach in Multi-Agent Systems for Urban Traffic Control
یادگیری تقویتی براساس معماری عملگر- نقاد در سیستم های چند عامله برای کنترل ترافیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Topological Relations between Regions with Holes in Wireless Geosensor Networks
استخراج رابطه توپولوژیک بین ناحیه‌های حفره‌دار در محیط شبکه‌های حسگر مکانی بی‌سیم
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improvement in Detection Performance of Subpixel Targets on Hyperspectral Images Based on Selecting Appropriate Features
بهبود کارایی آشکارسازی اهداف زیرپیکسل در تصاویر فراطیفی بر مبنای انتخاب ویژگی‌های مناسب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analyzing the Effect of Segmentation Method on Road Network Extraction in Urban Areas from HR Satellite Imageries
بررسی تأثیر روش قطعه‌بندی بر استخراج شبکه راههای مناطق شهری در تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change Detection in Multitemporal Remote Sensing Imagery with Thresholding of PSO-Based Fused Change Index
آشکارسازی تغییرات در تصاویر سنجش از دور چندزمانه با حدآستانه‏گذاری شاخص تغییرات تلفیقی مبتنی بر الگوریتم توده ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Zoning of Particulate Matters (PM) Pollution Using Local Statistical Models in GIS (Case Study: Tehran Metropolisies)
پهنه‌بندی آلودگی ذرات معلق با استفاده از مدلهای آماری محلی در GIS (مطالعه موردی، شهر تهران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessment of National Spatial Data Infrastructure Using BSC Model
ارزیابی زیرساخت داده‌های مکانی ملی با استفاده از مدل BSC
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Correction of Vertical Noise Stripes in Images Acquired by CCD-Camera on Board of CBERS02 Satellite
اصلاح نسبی نوفه نواری عمودی در تصاویر اخذ شده توسط سنجنده CCD-Camera مستقر بر ماهواره CBERS02
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Gridding on Stability of Downward Continuation of Gravity Anomaly
اثر گرید سازی آنومالی جاذبه بر پایداری مساله انتقال فروسو
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change Detection of Multitemporal Sattelite Images by Comparison of Binary Mask and Most Classification Comparison Methods
آشکارسازی تغییرات تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه با استفاده از ترکیب روش‌های ماسک باینری و مقایسه پس از طبقه‌بندی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving Geo-labeling in Ubiquitous Environment Based on Augmented Reality
بهبود برچسب‌گذاری مکانی در محیط‌های فراگستر مبتنی بر فناوری واقعیت افزوده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Short Term Prediction of Travel Time on Links of Network using Transit Buses Positioning System Data
پیش‌بینی کوتاه‌مدت زمان سفر کمان‌های شبکه حمل‌ونقل شهری با استفاده از داده‌های موقعیت‌یاب‌های اتوبوس‌های شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Temporal Modeling of Geographically Weighted Regression for Extraction of Relationships between Land Use/Land Cover and Water Hardness
زمانمندسازی رگرسیون وزندار مکانی به منظور استخراج ارتباط میان کاربری/ پوشش زمین و میزان سختی آب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Assessing the Attribute Accuracy of Volunteered Geographic Information
ارزیابی دقت توصیفی عوارض در اطلاعات مکانی مردم‌گستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Feasibility Study of Detection Specific Urban Features Using High Spectral Resolution Satellite Imagery, LIDAR Data, and Fully Polarimetric RADAR Imagery
بررسی توانایی تصاویر ماهواره‌ای با توان تفکیک طیفی بالا، لیدار و تمام پلاریزه راداری به منظور شناسایی عوارض خاص شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Automated Kernel-based Change Detection Method in Urban Area Using Landsat Multispectral Images, Case Study: City of Karaj
ارائه یک روش خودکار کشف تغییرات مبتنی بر کرنل در مناطق شهری با استفاده از تصاویر چندطیفی ماهواره‌ لندست، مطالعه موردی: شهر کرج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Forest Cover Classification Using Compact Polarimetry Data
طبقه‌بندی پوشش‌های جنگلی با استفاده از داده‌های پلاریمتری فشرده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 2 (2015-11)


Application of Recursive Least Squares to Efficient Blunder Detection in Linear Models
کاربرد روش کمترین مربعات بازگشتی در کشف موثر اشتباهات در مدل های خطی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using an Imperialistic Competitive Algorithm in Global Polynomials Optimization (Case Study: 2D Geometric Correction of IKONOS and SPOT Imagery)
استفاده از الگوریتم رقابت استعماری در بهینه سازی چندجمله‌ای‌های جهانی (مطالعه موردی: تصحیح هندسی تصویر IKONOS، و تصویر (SPOT
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using a GIS Based Decision Support System to Aid Earthquake Crisis Management with Site Selection of Temporary Housing Case Study: District 8 of Isfahan Municipality
کمک به مدیریت بحران زلزله با مکان‌یابی مراکز اسکان موقت با استفاده از یک سیستم حامی تصمیم‌گیری GIS مبنا (مطالعه موردی: منطقه 8 شهرداری اصفهان)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improved Spectral-Spatial Classification Minimum Spanning Forest by Reducing the Spatial Dimensions of Hyperspectral Images
بهبود طبقه بندی طیفی- مکانی جنگل پوشای مینیمم با کاهش ابعاد تصاویر فراطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Providing Spatially Event-Condition-Action Policies in order to Resolve Policy Conflict in Ambient Intelligence Environment
ارایه ی سیاست های رویدادمبنای مکانی به منظور رفع درگیری سیاست ها در محدوده های هوشمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Spatio-temporal relevancy in an Context-aware Geospatial Information System using Customized Fuzzy Multi-Interval Algebra
مدل‌سازی ارتباطات مکانی زمانی در یک سیستم راهیابی بافت آگاه با استفاده از سفارشی‌سازی جبر چند بازه‌ای فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Object Based Ensemble Classifier for the Classification of Land Cover Polarimetric SAR Data
طبقه‌بندی عارضه مبنای تصاویر پلاریمتری سار با استفاده از طبقه‌بندی‌کننده‌های چندگانه ماشین بردار پشتیبان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Non-Parametric Method for 3D Building Reconstruction Using Airborne Laser Scanner Point Clouds
ارائه روشی غیرپارامتریک در بازسازی مدل سه‌بعدی ساختمان‌ها با استفاده از ابر نقاط لیزر‌اسکنر هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Three-Dimensional Surface Displacements and Slip distribution of the 2003 BAM, Iran earthquake Estimated From Combination of Multiple-Aperture and Conventional Interferometry data
استخراج میدان جابه جایی سه بعدی و یافتن توزیع لغزش زلزله 2003 بم، ایران با تلفیق دیتای تداخل سنجی معمولی و چند دیافراگمی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Mobile Agent Technology to Improve the Access to Spatial Resources at Clearing Houses
فناوری عامل سیار برای بهبود دستیابی به منابع مکانی موجود در مراکز هماهنگی داده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Multiple Land Use Change Modeling Using Multivariate Adaptive Regression Spline and Geospatial Information System
مدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از رگرسیون انطباقی چند متغیره اسپلاین و سیستم اطلاعات مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimates of the Relative Changes of the Urmia Lake Using Fuzzy Classifier
برآورد تغییرات نسبی دریاچه ارومیه با استفاده از طبقه‌بندی کننده فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing a Spatial Knowledge-Based Approach to Detect Changes of Cultivation Fields
توسعه یک روش دانش‌مبنای مکانی برای کشف تغییرات در اراضی زراعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Random Fractals Geometry in Surface Roughness Modeling of Geological Formations Using Synthetic Aperture Radar Images
هندسه فراکتال‌های تصادفی در مدلسازی زبری سطوح سرسازندهای زمین‌شناسی به کمک تصاویر رادار روزنه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Extraction from an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System for Detecting Urban Objects, Case Study: Buildings and Trees
استخراج دانش از سیستم استنتاج نوروفازی انطباق‌پذیر جهت شناسایی عوارض خاص ‌شهری (مطالعه موردی: درختان و ساختمان‌ها)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Finding the Robust Multi-Modal Route by Integrating the Fuzzy-AHP with the Quantifier-Guided OWA
یافتن پایدارترین مسیر چند حالته با استفاده از تلفیق روش Fuzzy-AHP با کمیت سنج های مفهومی و عملگرهای OWA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Ubi-Asthma: Design and Implementation of Asthmatic Patient Monitoring System in Ubiquitous Geospatial Information System
آسم-فراگستر: طراحی و پیاده سازی سیستم پایش بیماران مبتلا به آسم با بهره گیری از سیستم اطلاعات مکانی فراگستر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Genetic Programming and Sensitivity Analysis for Improving Spatial Modeling in a GIS Environment (Case Study: Mineral Potential Mapping)
ارائه روشی مبتنی بر برنامه نویسی ژنتیکی و تحلیل حساسیت به منظور بهبود مدلسازی‌های مکانی در محیط GIS (مطالعه موردی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Approach for Improving Change Detection in Agricultural Lands Using Georeferenced Multi-Temporal Image and Color Fusion Method
بهبود شناسایی تغییرات زمین های زیر کشت با تاکید بر استفاده از تصویر هم مرجع شده چندزمانه و روش ترکیب رنگی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Minimum-Error Thresholding for Unsupervised Change Detection in Multilook Polarimetric SAR Images
الگوریتم حد آستانه‌گذاری کمینه‌خطا برای آشکارسازی نظارت نشده تغییرات با استفاده از تصاویر پلاریمتری رادار با روزنه مجازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Contextual Classification of Polarimetric SAR Data Based on Combining SVM and MRF
ارائه یک روش جدید برای طبقه بندی تصاویر پلاریمتری رادار با روزنه مجازی براساس تلفیق ماشین بردار پشتیبان و میدان های تصادفی مارکوف
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 5, Number 1 (2015-8)


Application of Network RTK Positions and Geometric Constraints to the Problem of Attitude Determination Using the GPS Carrier Phase Measurements
کاربرد تعیین موقعیت شبکه RTK و قیود هندسی در مسئله تعیین وضعیت با استفاده از مشاهدات فاز حامل GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An approach to the spectral analysis of the Jason-2 satellite altimetry observations based on stationary time series Case study: spectral analysis of instantaneous sea level of the Caspian Sea
ارائه روشی برای آنالیز طیفی مشاهدات ماهوارۀ Jason-2 بر اساس ایستایی سری زمانی مطالعۀ موردی: آنالیز طیفی سطح لحظه‌ای آب دریای خزر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of difference between datum and reference ellipsoid by using of analysis of altimetry datas of Topex/Poseidon ، Jason-1 and observations of coastal tide gauges
تعیین جدایی بین چارت دیتوم و بیضوی مرجع WGS84 با استفاده از آنالیز داده های ارتفاع سنجی ماهواره های Topex/Poseidon، Jason-1 و مشاهدات تاید گیج های ساحلی: مطالعه موردی خلیج فارس و دریای عمان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Development of a Fire Detection System Using Chaining of Geoprocessing Services
طراحی و پیاده سازی سیستم کشف و هشدار بموقع آتشسوزی برمبنای ترکیب سرویسهای پردازشی مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Chaotic Evolutionary Path Planners for Trajectory Planning of Autonomous UAS
طراحی مسیریاب‌های تکاملی آشوب مبنا به‌منظور تولید خطوط سیر UAS خودکار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Split-Window Algorithm for Estimating LST from Landsat-8 Satellite Images
ارائه یک الگوریتم پنجره مجزا نوین به منظورتخمین دمای سطح زمین از داده‌های ماهواره لندست-8
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Developing an Optimal Path Algorithm Based on Intuitionistic Fuzzy theory for Uncertain and Incomplete Network
توسعه یک الگوریتم بهترین مسیر در شرایط نایقینی و کمبود داده مبتنی بر نظریه فازی شهودی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposal speckle reduction algorithm for SAR images
ارائه فیلتر کاهش نویزاسپکل روی تصاویر رادار با روزنه ترکیبی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Method for Retrieving Land surface Emissivity from Landsat-8 Satellite Data Based on Vegetation Index
ارائه روشی نوین مبتنی بر شاخص‌های گیاهی به منظورتخمین ضریب گسیل سطح از تصاویر ماهواره لندست-8
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development and evaluation of a walkability index (Case Study: districts of the Ghom city)
توسعه و ارزیابی یک شاخص قابلیت پیاده روی (مطالعه موردی: محلات شهر قم)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial modeling of urban land use change using NSGA-II algorithm and clustering of the Pareto-front for urban dynamic plans
مدلسازی مکانی تغییر کاربری‌های شهری با استفاده از الگوریتم NSGA-II و خوشه‌بندی جواب‌های بده بستان در طرح‌های سیال شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

SVM Classifier Optimization using Genetic Algorithm for Classification of Polarimetric Synthetic Aperture Radar Imagery
بهینه سازی طبقه بندی کننده ی ماشین بردار پشتیبان با استفاده از آلگوریتم ژنتیک به منظور طبقه بندی تصاویر پلاریمتریک راداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Building detection using aerial images and LiDAR data via adaptive neuro-fuzzy systems
بررسی سیستم‌های نوروفازی انطباق‌پذیر در شناسایی ساختمان‌های شهری از تصاویر هوایی دیجیتال و داده‌های لیدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge-based Classification of Polarimetric SAR data using Support Vector Machine-Decision Tree (SVM-DT)
طبقه‌بندی دانش‌مبنای داده‌های پلاریمتری رادار با روزنه ترکیبی با استفاده از روش Support Vector Machine-Decision Tree (SVM-DT)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3D reconstruction of buildings with flat roofs using LiDAR data and digital aerial images
بازسازی سه‌بعدی ساختمان‌های دارای سقف‌های مسطح با استفاده از داده‌های لیدار و تصاویر رقومی هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Novel Method for Accurate Extraction of Candidate Road Intersection Points from High Resolution Satellite Images
روشی نوین به منظور استخراج دقیق نقطه تقاطع شبکه‌ی راه در تقاطع‌های کاندید بر روی تصاویر بزرگ مقیاس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

GLCM Texture Features Efficiency Assessment of Pansharpened Hyperspectral Image Classification for Residential and Industrial Regions in Southern Tehran
سنجش کارایی ویژگی‌های بافتی GLCM در افزایش دقت طبقه‌‌بندی تصاویر حاصل از ادغام تصاویر تک‌باند و ابرطیفی مناطق مسکونی و صنعتی جنوب شهر تهران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of automatic updating spatial database by Volunteered Geographic Information
توسعه سامانه به‌روزرسانی خودکار پایگاه داده مکانی با استفاده از داده‌های مکانی مردم گستر مطالعه موردی: رستوران‏ ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling Index of land use Suitability Based on Vector-Based Cellular Automata by Focusing on Neighborhood Effect and Application to Simulating Land Use Changes
مدل‌سازی شاخص‌های تناسب کاربری اراضی مبتنی بر خودکاره سلولی برداری با تاکید بر اثر همسایگی در شبیه‌سازی تغییرات کاربری اراضی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Soft Computing in Geospatial Information Systems for Spatial Modeling (Case study: Mineral Potential Mapping)
بکارگیری محاسبات نرم در سیستم های اطلاعات مکانی به منظور مدلسازی های مکانی (مورد مطالعاتی: تهیه نقشه پتانسیل معدنی)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Time-Location-preference aware Recommender system in LBSN
ارائه سیستم توصیه گر زمانمند، ترجیح آگاه و مکان آگاه در شبکه‌ اجتماعی مکان مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 4 (2015-5)


Route Selection Using Group Decision Making Techniques and Spatial Analysis in Early Stage Design
به کارگیری روش‌های تصمیم‌گیری گروهی و آنالیزهای مکانی جهت انتخاب مسیر در مرحله طراحی اولیه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Introducing an Optimum Approach for Partitional Clustering of Hyperspectral Data Using Particle Swarm Optimization
معرفی یک روش بهینه جهت خوشه‌بندی جز‌ءبندی داده‌های فراطیفی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی توده ذرات
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction of Topological Relations between Regions Monitored by Geosensor Networks based on Boundary Structures
استخراج روابط توپولوژیک بین ناحیه‌های پایش شده توسط شبکه‌های حسگر مکانی بی‌سیم بر مبنای ساختارهای مرزی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Image Processing to Determine the Natural Period of Buildings' Vibration
کاربرد روش پردازش تصاویر در تعیین زمان تناوب سازه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Noise Destriping in Hyperspectral Imagery in Frequency Domain by Combination of Wavelet and Fourier Transform
حذف خطای راه راه شدگی تصاویر ابرطیفی در حوزه فرکانس با ترکیب تبدیل موجک و فوریه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Wavelet Transform Analysis of Ionospheric Electron Content Changes before Large Earthquakes
آنالیز تبدیل موجک تغییرات محتوی الکترونی یونسفر قبل از زمین لرزه‌های بزرگ
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Radiometric Normalization of Multi-Temporal Satellite Image based on IR-MAD Transformation and Artificial Neural
نرمالیزاسیون رادیومتریک اتوماتیک تصاویر ماهواره ای چندزمانه مبتنی برتبدیل IR-MAD و شبکه های عصبی مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inversion of Gravity Data Using Ant Colony Algorithm (Case Study: Gotvand-Iran)
استفاده از الگوریتم کلونی مورچگان جهت مدل‌سازی معکوس داده های ثقل سنجی(مطالعه موردی منطقه گتوند-ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Alagent-Based Modelling of Urban Navigation based on Human Spatial Cognition
مدلسازی عامل‌مبنای راهبری در فضای شهری بر اساس مؤلفه‌های درک مکانی انسانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Improving the Classification Accuracy Using Combination of Target Detection Algorithms in Hyperspectral Images
بهبود دقت طبقه‌بندی با استفاده از تلفیق الگوریتم‌های تشخیص هدف در تصاویر ابرطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Using Decision Tree Method for Dust Detection from MODIS Satellite Image
شناسایی گردوغبار با استفاده از روش درخت تصمیم گیری از تصاویر سنجنده مادیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Proposing a New Method for Reduction of Speckle Phenomenon by Using Clustering in Single Channel Radar Image
ارائه‌ی روشی جدید برای کاهش پدیده Speckle با استفاده از خوشه‌بندی در تصویر تک کاناله رادار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Impact of Digital Elevation Models in Accuracy of InSAR Displacement Velocity Fields
اهمیت مدل‌های ارتفاعی رقومی در دقت میدان‌های سرعت جابجایی InSAR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Risk Zoning of Cardiac Arrest in the Framework of the GIS and Metaheuristic Algorithms based on the Context Information
پهنه‌بندی خطر ایست قلبی در چارچوب سیستم‌های اطلاعات مکانی و الگوریتم‌های فرا ابتکاری برمبنای اطلاعات زمینه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Unbiased 3D-Analysis of Earth’s Crustal Deformation Using GPS Measurements
تحلیل نااریب تغییرشکل سه بعدی پوسته زمین با استفاده از مشاهدات GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Noise in Deformation Time Series Extracted by Small Baseline Interferometry
ارزیابی نویز سری‌های زمانی تغییر شکل تصاویر InSAR به روش طول باز کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development of a New Method for Edge Detection from High-Resolution Aerial/Satellite Images, with Emphasis on Threshold Optimization and Using Imperialist Competitive Algorithm
توسعه روشی نوین در تشخیص لبه تصاویر هوایی/ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا با تأکید بر بهینه‌سازی حدود آستانه و استفاده از الگوریتم رقابت استعماری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Urban Land Use Allocation Using Reference-Point-Nondominated Sorting Genetic Algorithm II
مدل سازی تخصیص کاربری‌های شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک مرتب‌سازی نامغلوب نقطه مرجع
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Residential Land Suitability Assessment Using Fuzzy Group TOPSIS-OWA
ارزیابی تناسب اراضی مسکونی به روش فازی TOPSIS-OWA گروهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Design and Modeling of a 3D Volunteered Geographic Information with an Interoperable Description for Fundamental Components of a Building
طراحی و مدلسازی یک سیستم‏ اطلاعات مکانی مردم‏ گستر سه‏ بعدی با توصیف تعامل‏ پذیر المان‏های اساسی ساختمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparing the Accuracy of a Parametric Model to Calibrating TLS Instruments with another Models
مقایسه بهبود دقت مدلی پارامتریک جهت کالیبراسیون لیزراسکنر زمینی با مدل‌های موجود
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 3 (2015-2)


Classification of Hyperspectral Data Using a Band Grouping-based SVM Ensemble System
طبقه بندی داده‌های فراطیفی براساس سیستم‌های ماشین‌های بردار پشتیبان چندگانه با استفاده از گروه بندی باندهای طیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Provide an Automatic Method to Compute Approximate Exterior Orientation Parameters and Tie-Points Coordinate of Ultra-Light UAV Images in Order to Accurate Photogrammetry Block Formation
ارائه روشی خودکار جهت محاسبه تقریبی المانهای توجیه خارجی و مختصات نقاط گرهی تصاویر هوایی پهپاد به منظورتشکیل دقیق بلوک فتوگرامتری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Precise local geoid modelling using GPS/Leveling data and artificial intelligence techniques case study: shahin-shahr Isfahan
مدل‌سازی ژئوئید محلی دقیق با استفاده از داده‌های GPS، ترازیابی و تکنیک‌های هوش مصنوعی: مطالعه موردی شاهین‌شهر اصفهان
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of TEC time series obtained from global ionospheric maps
آنالیز سری های زمانی TEC حاصله از نقشه های عددی GIM
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Distance Functions for Similarity Measurement in Spatial Trajectories
مقایسه توابع فاصله اندازه‌گیری میزان شباهت در خطوط‌سیر مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of ANN, ANFIS and fuzzy systems in estimation of solar radiation in Iran
ارزیابی روش‌های فازی، عصبی و فازی- عصبی در تخمین تابش خورشیدی کشور
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Extraction and 3D Reconstruction of Buildings Using LiDAR Data and Aerial Image
استخراج و بازسازی سه بعدی عارضه ساختمان با استفاده از داده‌های اپتیکی و لیدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling the Dynamic Location/Allocation Problem in a Continuous Euclidean Space
مدل‌سازی مسایل مکانیابی پویا در فضای اقلیدسی پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Construction of Granular Computing Model Based on General Similarity Relation in Seismic Vulnerability Assessment
تشکیل مدل محاسبات دانه‌ای بر اساس رابطه شباهت عمومی در ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of Support Vector Machine, Artificial Neural Network and Decision Tree Classifiers for Dust Detection in Modis Imagery
شناسایی گردوغبار در تصاویر ماهواره‌ای MODIS با استفاده از روشهای ماشین بردار پشتیبان، شبکه عصبی مصنوعی و درخت تصمیمگیری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Relation between Prevalence of Asthmatic Allergy with the Characteristics of the Environment Using Fuzzy Association Rule Mining
بررسی وابستگی وقوع بیماری آسم آلرژیک با ویژگی های محیطی با استفاده از کاوش قوانین وابستگی مکانی فازی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Enrichment of Mobile Urban Navigation Digital Base Maps Using Spatial Cognition Elements
غنی‌سازی نقشه‌های شهری مورد استفاده در سیستم‌های راهبری رقومی با استفاده از مؤلفه‌های ادراک مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Evaluation the Geometric Modeling of Worldview-2 Satellite Images with Classical and Intelligent Methods
ارزیابی جامع مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای با روش های هوشمند وکلاسیک Worldview-2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Management of time schedule for traffic signals using Temporal Geospatial Information Systems
مدیریت زمان‌بندی چراغ‌های راهنمایی با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی-زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Model for Horizontal Coordinate Changes of Stations of Alborz Classical Geodetic Network in ITRF Reference Frame
مدل‌سازی تغییر مختصات مسطحاتی شبکه ژئودزی کلاسیک البرز در چارچوب مرجع ITRF
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Regional Ionosphere Modeling Using Artificial Neural Networks and Polynomial Fitting Over Iran
مدل‌سازی منطقه ای TEC با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی و مدل چند جمله‌ای در ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Hierarchical Road Extraction Using LiDAR Data
استخراج سلسله مراتبی شبکه راه‌های اصلی با استفاده از داده‌های لیدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Location-Aware Map Visualization Based on Fisheye Projection System
بهبود بصری‌سازی نقشه در سیستم‌های حمل ‏ونقلِ همراه بر مبنای افکنشِ چشم ماهی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A New Method for Absolute Orientation of Video Frames in Urban Scenes 3D Reconstruction Process
ارائه یک روش نوین در توجیه مطلق فریم‌های متوالی ویدیو به منظور تهیه نقشه نماهای معابر شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Method for Road Area Detection in High Resolution SAR Images
ارائه روشی در آشکارسازی نواحی راه در تصاویر رادار با روزنه ترکیبی (SAR) با قدرت تفکیک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 2 (2014-11)


Decision Level Fusion in Urban Region Expansion Fuzzy Change Detectors Using ASTER Images
تلفیق در سطح تصمیم‌گیری در آشکارسازهای تغییرات فازی توسعه منطقه شهری با استفاده از تصاویر ASTER
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Waste Landfill Site Selection Using a Hybrid MADM Approach Based on AHP, Promethee V and Zero-One Programming
مکان‌یابی دفن پسماندهای شهری براساس روش‌های تحلیل سلسله مراتبی و پرامتی V به همراه برنامه‌ریزی صفر و یک (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison and Assessment of Different Classification Methods Based on Object Based Analysis Using LiDAR Data and Optical Imagery in Urban Area
مقایسه و ارزیابی روش‌های مختلف کلاسه‌بندی مبتنی بر آنالیز شی‌مبنا جهت شناسایی عوارض شهری از داده‌های لایدار و اپتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Building Detection from LiDAR and Optical Data Using Support Vector Machine in Pixel-Based and Object-Based Analysis
شناسایی ساختمان‌ها از داده‌های لایدار و نوری با استفاده از ماشین بردار پشتیبان در آنالیزهای پیکسل‌مبنا و شی‌مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Semi-Automatic Building Extraction Using Snake Models from High Resolution Aerial Images
استخراج نیمه اتوماتیک ساختمان با استفاده از مدل Snake از تصاویر هوایی با قدرت تفکیک مکانی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Estimation of Chlorophyll in Pistachio Trees Using Hyperspectral Data
تخمین میزان کلروفیل در درختان پسته با استفاده از داده های فراطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Necessity of Applying Analytical Downward Continuation Bias as a Correction in Restore Step of the One-Step Inversion Method
لزوم اعمال بایاس انتقال به سمت پایین تحلیلی در مرحله بازگشت روش تک مرحله‌ای معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Field Control of the Hydrographic Attitude Sensors
کنترل میدانی وضعیت‌سنج‌های مورد استفاده در هیدروگرافی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Terrain Effect on Geoid Determination Case Study:NW Iran
بررسی اثر توپوگرافی در تعیین ژئویید(مطالعه‌ی موردی: شمال‌غرب ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Determination of the Best Window Size and Structural Index in Estimating Moho Depth through Euler Deconvolution Method (Case Study: The Zagros Zone)
تعیین اندازه پنجره و ضریب ساختار بهینه در تخمین عمق موهو به روش واهمامیخت اویلر (مطالعه موردی: محدوده ی زاگرس)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis on Temporal-Spatial Variations of Iranian TEC Using GPS Data
بررسی تغییرات زمانی- مکانی TEC در ایران با استفاده از مشاهدات GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Precise Point Positioning Improvement Using Ray Tracing and Numerical Weather Models
استفاده از مدل‌های عددی هواشناسی و روش ردیابی اشعه برای بهبود تعیین موقعیت مطلق دقیق
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Analysis of Spatial Factors Contributing on Concentration of Highway Corridors Crashes Using GIS and Data Mining
تحلیل عوامل مکانی مؤثر بر تمرکز تصادفات در راه‌های برون‌شهری با استفاده از GIS و داده‌کاوی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Urban Expansion Modeling with Logistic Regression
مدلسازی توسعه شهری با روش رگرسیون لجستیک مطالعه موردی: شهر سنندج
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling of Geodetic Displacement Field Caused by the Activities of Damavand Volcano Magma Reservoir
مدل‌سازی میدان جابجایی ژئودتیکی ناشی از فعالیت‌های مخزن ماگمای آتشفشان دماوند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multi-Agent Method for Simultaneous Building Extraction and Segmentation from LiDAR Point Cloud
ارائه روشی چندعامله به منظور استخراج و قطعه‌بندی همزمان ساختمان‌ها از ابر نقاط لیدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Rule Based Analysis of Image Objects for Road Detection in Urban Areas Using High Resolution Satellite Image and LiDAR Data
ارائه روشی مبتنی بر آنالیز قانون مبنای اشیاء تصویری به منظور تشخیص راه در مناطق شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا و داده‌های لایدار
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Speckle Reduction in SAR Images Based on the Soft Thresholding of Curvelet Coefficients
کاهش نویز لکه تصاویر رادار با روزنه ترکیبی بر اساس آستانه‌گذاری نرم ضرایب تبدیل کرولت
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Multi-Step Strategy for SAR Image Matching
ارائه یک راهکار چند مرحله‌ای در تناظریابی تصاویر SAR
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Combination of Spectral-Spatial Detection Methods of Hyperspectral Images for the Better Separation of Special Buildings' Roofs in Urban Area
تلفیق روش‌های آشکارسازی طیفی- مکانی تصاویرفراطیفی به منظور تفکیک بهتر بام‌های دارای پوشش خاص در مناطق شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 4, Number 1 (2014-8)


Design and Development of a Simulator System for Star Trackers with the Aim of Aerial Vehicle Navigation
طراحی و پیاده‌سازی سامانه شبیه‌ساز ردیاب ستاره با هدف ناوبری سکوهای پرنده
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

An Evolutionary Strategy for Georeferencing and Blunder Detection of High Resolution Satellite Imagery
ارائه یک روش تکاملی به منظور زمین مرجع نمودن و کشف اشتباهات تصاویر ماهوارهای با قدرت تفکیک مکانی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Quasi-Rigorous Approach for the Solution of the Relative Orientation of the Linear Array Satellite Images with Similar Viewing Geometry
ارائه یک مدل شبه فیزیکی در حل توجیه نسبی تصاویر ماهواره‌ای آرایه خطی با زوایای دید مشابه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Heuristic Evolutionary Algorithm for Planning Moving Agents According to the Equilibrium Instead of Multi-Objective Optimization
یک راهکار ابتکاری تکاملی برای برنامه ریزی عامل های متحرک با رویکرد توازن به جای بهینه سازی چند هدفه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Role of Urban Spatial Structure in Functionality of Streets
بررسی نقش ساختار مکانی شبکه‌های حمل و نقل شهری بر نحوه عملکرد معابر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Modeling 3D Querying Based on Location and Orientation Information for Buildings
مدل سازی پرس و جوهای سه بعدی مبتنی بر موقعیت و جهت برای ساختمان‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Scale Change Effect on Simulating Urban Expansion Using Continuous Cellular Automata
ارزیابی تاثیر تغییر مقیاس در شبیه‌سازی فرآیند توسعه شهری با استفاده از اتوماتای سلولی پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Effect of Using Different Types of Threshold Schemes (in Wavelet Space) on Noise Reduction over GPS Times Series
بررسی تاثیر استفاده از روش‌های آستانه گذاری(در فضای موجک) بر میزان کاهش نویزها روی داده‌های ایستگاه‌های دائمی GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Deformation Analysis of the Lake Urmia Causeway Embankments in Northwest Iran Using Interferometry Synthetic Aperture Radar (Insar) Data
بررسی تغییر شکل میان‌گذر دریاچه ارومیه با استفاده از روش تداخل-سنجی راداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Least-Squares Variance Component Estimation Applied to GPS Geometry-Based Observation Model
کاربرد روش برآورد مولفه‌های واریانس کمترین مربعات در مشاهدات GPS با استفاده از مدل هندسه- مبنا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Curvature Change of the Earth's Crust Surface in Iran by Analytical Deformation Theory
تغییرات انحنای سطح پوسته زمین در ایران با نظریه تحلیلی تغییر شکل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Precision and Computation Time Analysis of Semi-Analytical and Numerical Methods for LEO Satellites Orbit Propagation
آنالیز دقت و سرعت روش‌های عددی و شبه-تحلیلی در انتشارگرهای مدار ماهواره‌های ارتفاع پایین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 4 (2014-5)


Building Reconstruction Based on the Data Fusion of Lidar Point Cloud and Aerial Imagery
بازسازی مدل ساختمان بر مبنای تلفیق ابر نقطه لیدار و تصویر هوایی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluating the Geometric Potential of UAV Images with Rigorous and Non-Rigorous Models and Artificial Intelligence
بررسی قابلیت هندسی تصاویر پهپاد با استفاده از مدل های فیزیکی، تجربی و هوش مصنوعی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Comparative Study of Few Satellite Image Clustering Methods Based on Spatial Neighborhood Information
تاثیراستفاده از اطلاعات همسایگی مکانی در دقت خوشه‌بندی تصاویرماهواره‌ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Quantitative Assessment of Pragmatic Quality of Volunteered Geographic Information Using Fuzzy Linguistic Quantifiers and OWA Operator
برآورد کمی کیفیت عملی اطلاعات مکانی داوطلبانه به کمک کمیت‌سنج‌های زبانی فازی و عملگر تصمیم‌گیری چند معیاره OWA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Location Planning of Public Bike Stations Using GIS and Multi-Criteria Decision Analysis
برنامه‌ریزی مکانی ایستگاه‌های دوچرخه عمومی با استفاده از GIS و تصمیم‌گیری چند معیاری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autonomous UAV Path Planning for Search and Rescue Missions in Post Natural Disaster Assessment Based on Novel G-BFOA Algorithm
برنامه‌ریزی سکوهای پرنده خودکار برای مأموریت‌های جستجو و نجات پس از مخاطرات طبیعی بر مبنای الگوریتم پیشنهادی G -BFOA
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Semantic Web, a Framework for Affordance-based POI’s Information Storage and Retrieval
وب معنایی- مکانی، چارچوبی برای ذخیره و بازیابی اطلاعات affordance نقاط مورد توجه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Different View to Modeling of Systematic Errors in Precise Leveling (Case Study: First Order Leveling Network of Iran)
نگاهی متفاوت به مدل‌سازی ریاضی خطاهای سیستماتیک در ترازیابی (مطالعه موردی: شبکه ترازیابی درجه یک ایران)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of the Gravity Gradient Tensor in Elimination of the Striping Error of GRACE Gravity Observations (Case Study: Sumatra’s 9.2 Magnitude Earthquake on 26TH DEC 2004)
کاربرد تنسور گرادیان جاذبه در حذف خطای نواری مشاهدات ثقل سنجی ماهواره ای گریس (مطالعه خاص: زلزله 9.2 ریشتری سوماترا- دسامبر 2004)
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

3D Spatial and Temporal Analysis of Ionosphere Electron Density Using Iranian Permanent GPS Network (IPGN)
آنالیز سه بعدی تغییرات زمانی و مکانی چگالی الکترونی لایه یونوسفر برمبنای داده های پیوسته GPS شبکه ژئودینامیک ایران
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 3 (2014-2)


Intrinsic Dimensionality Estimation in Hyperspectral Images
برآورد بعد ذاتی در تصاویر ماهواره‌ای ابرطیفی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Knowledge Discovery in Geo-Social Networks to Provide a Location Recommending Service
کشف اطلاعات در شبکه های اجتماعی مکان مبنا با هدف ارائه ی یک سیستم توصیه کننده مکانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comprehensive Assessment of ASTER GDEM Ver2
ارزیابی جامع دقت مدل رقومی ارتفاعی GDEM V2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating the Performance of Metaheuristic Population-Based Algorithms to Optimize the Parameters of Support Vector Machines in Classification of Polarimetric Images
بررسی عملکرد الگوریتم‌های فراابتکاری جمعیت مبنا به منظور بهینه‌سازی پارامترهای ماشین‌های بردارپشتیبان درطبقه‌بندی تصاویرپلاریمتریک راداری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of Merging Pixels in Restoring Mixed Pixels Data
استفاده از ادغام پیکسلها در بازسازی اطلاعات پیکسلهای مخلوط
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Development a Spatial Recommender System for Real Estate Marketing with Temporal Valuingcapability
توسعه یک سیستم توصیه‌گر مکانمند تحت وب برای خرید و فروش املاک با قابلیت قیمت‌گذاری زمانمند
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Epipolar Resampling of High Resolution Satellite Images Using Rational Polynomial Coefficients
تولید و محاسبه مدل ریاضی سه بعدی تصاویر اپی پولار ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از مدل های رشنال
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Spatial Prediction of Large Earthquakes in Iran Using Coulomb Failure Criteria
پیش بینی مکانی زمین لرزه های بزرگ در منطقه ایران با استفاده از معیار شکست کولمب
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Correct Application of Kernel in One-Step Inversion
کاربرد صحیح کرنل در روش تک مرحله‌ای معکوس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 2 (2013-11)


Determining the proper sites for urban land-use development in Qazvin using MGA method
شناسایی گزینه‌های مناسب توسعه آتی کاربری اراضی شهری در قزوین به روش مدل‌سازی ایجاد گزینه‌ها
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A new approach for the determination of the gravitational gradient tensor using the observations from satellite altimetry Case Study: Persian Gulf
ارائه روشی نوین برای تعیین تانسور گرادیان جاذبه با استفاده از مشاهدات ارتفاع‌سنجی ماهوارهای مطالعه موردی: خلیج فارس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic DEM generation from high resolution Satellite Images H. Mohammadi*, F. Samadzadegan
تولید اتوماتیک مدل رقومی زمین از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک مکانی بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Investigating Temporal and Spatial Caspian Sea Level Changes Between 1992 and 2011, Using Satellite Altimetry Data of T/P, Jason1 and Jason2
بررسی تغییرات زمانی و مکانی سطح دریای خزر بین سال‌های 1992 تا 2011 با استفاده از داده‌های سه ماهواره T/P،Jason1 و Jason2
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Influence of Realistic Noise Analysis on Significance of Strain Matrix Parameters
تأثیر آنالیز نویز واقع بینانه بر معناداری پارامتر‌های ماتریس استرین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Evaluation of Data Models and Algorithms in Moving Object Databases
ارزیابی مدل‎های داده والگوریتم‌ها در پایگاه-های داده اشیاء متحرک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Tropospheric Delay estimation using constrained ray-tracing method based on surface meteorological parameters and Numerical Weather Models
برآورد تأخیر تروپوسفری با استفاده از ردیابی اشعه مقید براساس پارامترهای هواشناسی سطحی و مدل‌های هواشناسی عددی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Nonnegative variance component estimation in GPS position time series
برآورد نامنفی مولفه های وریانس در سری های زمانی مختصات GPS
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 3, Number 1 (2013-8)


Roads matching in a multi-scale spatial database using a least square line
تناظریابی معابر برون‌شهری با استفاده از خط کمترین مربعات در پایگاه داده مکانی چندمقیاسی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Offset detection in simulated time-series using multivariate analysis
کشف آفست‌های سری‌های زمانی مختصات شبیه‌سازی شده‌ی ایستگاه‌های دائم GPS با استفاده از آنالیز چند‌ متغیره
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The Implementation and Assessment of a WebGIS based on Cloud Computing
پیاده‌سازی و ارزیابی یک سامانه مکانی تحت وب بر اساس فناوری رایانش ابری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Autonomous Agnets and Ant Colony Optimization Algorithms for Urban Road Map Updating from High Resolution Satellite Imagery
بکارگیری عامل‌های خودکار مبتنی بر الگوریتم کولونی مورچگان جهت به‌روزرسانی نقشه راه‌های شهری از تصاویر ماهواره‌ای با قدرت تفکیک بالا
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Automatic Matching in Convergent Close Range Image
تناظریابی اتوماتیک تصاویر همگرا در فتوگرامتری برد کوتاه
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Comparison of regularization methods for Able-Poisson integral equation in downward continuation of gravity filed modeling
مقایسه روش‎های پایدارسازی معادله‎ی انتگرالی آبل- پواسن در مسئله انتقال به سمت پایینِ مدل‌سازی میدان ثقل
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Constraints in Kinematic Positioning
قیود در تعیین موقعیت کینماتیک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 2, Number 4 (2013-5)


Evaluation of Potential of Blunder Detection Techniques in Digital Terrain Modelling
ارزیابی توانایی روش‌های تشخیص خطاهای بارز در مدل‌سازی رقومی زمین
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Virtual Reference Station Algorithm Development for a Network RTK System
توسعه الگوریتم ایستگاه مرجع مجازی GNSS برای ایجاد یک سیستم شبکه RTK
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Simultaneous detection and tracking of multiple moving objects in forward looking thermal IR image sequences
ارائه یک روش ترکیبی به منظور استخراج و ردیابی عوارض متحرک در فریم تصاویر ویدئویی جلونگر مادون قرمز
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

The transient effects reduction of the mean sea level trend estimation (from the global tide gauge data) based on cumulative sum (CUSUM) and continuous wavelet transform (CWT)
بررسی تاثیر کاهش اثرات گذرا در روند تعیین سطح متوسط دریاها از داده‌ها‌ی جهانی جزر و مد بر اساس روش جمع تجمعی و تبدیل موجک پیوسته
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Application of high resolution satellite images IRS P5 to detailed landslide hazard assessment
استفاده از تصاویر رزولوشن بالا (IRS P5) جهت تعیین جابجایی‌های ناشی از زمین لغزش
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance assessment of outlier detection algorithms in time series
بررسی عملکرد روش‌های کشف مشاهدات اشتباه در سری‌های زمانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Change Detection in Urban Area from High Resolution Satellite Images Using Local Features
آشکارسازی تغییرات مناطق شهری در تصاویر بزرگ مقیاس ماهواره‌ای با استفاده از عوارض محلی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Volume 0, Number 0 (2017-1)


Land Surface Thermal Anomaly Detection Based on Satellite Thermal Band Nomalization
آشکارسازی آنومالی های حرارتی سطح زمین بر مبنای نرمال سازی باندهای حرارتی تصاویر ماهواره ای
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Object Extraction from the WorldView-3 Sattelite Imagery Using Adaboost Algorithm with Haar-Like Features
استخراج عوارض از تصاویر ماهواره ای WorldView-3با استفاده از الگوریتم آدابوست به کمک ویژگی های هار-لایک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Performance Evaluation of Speckle Noise Reduction Methods in Spatial Domain and Wavelet
ارزیابی عملکرد روش‌های حذف لکه‌های راداری در دامنه‌ی مکانی و موجک
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

A Fusion Approach for Building Detection from High-Resolution SAR Image in Urban Area
روشی تلفیقی برای شناسایی ساختمان از تصویر SAR با قدرت تفکیک بالا در مناطق شهری
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Road Geometry Extraction from Trajectory Data using Crawler Agents based on KDE
استخراج خودکار هندسه راه از داده‌های خط سیر به روش KDE توسط عامل‌های کاوشگر
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

Inverse Modeling of Gravity Data Using Information Resource Border Anomaly
مقید کردن مدل سازی معکوس داده های گرانی سنجی با استفاده از اطلاعات مرز منابع موجد آنومالی گرانی
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles