نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری- اصول اخلاقی انتشار مقاله
اصول اخلاقی انتشار مقاله

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/19 | 
نشریه علمی پژوهشی علوم و فنون نقشه برداری نسبت به چاپ مقاله‌هایی اقدام می‌نماید که پیشتر در سایر مجله‌های علمی (ایرانی و خارجی) منتشر و یا به‌ صورت همزمان ارسال نشده باشد. درصورتی که محتوای مقاله حاضر نیز در مجله دیگری به صورت جزئی یا کامل آمده باشد، انتظار می‌رود تا نگارنده محترم، هیأت تحریریه مجله را در هر مرحله از داوری و چاپ آگاه نماید.

 * مسئولیت مطالب بیان شده در مقاله بر عهده نگارنده‌(گان) است.

نشانی مطلب در وبگاه نشریه علمی علوم و فنون نقشه برداری:
http://jgst.issge.ir/find.php?item=1.118.30.fa
برگشت به اصل مطلب